×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Zorunlu Dersler:

 

PSI 101 Uluslararası İlişkiler I

Uluslararası ilişkilerin temel kavramları ile birlikte, devletler, etnik gruplar, uluslar üstü örgütler ve uluslar ötesi güçler gibi uluslararası ilişkilerin temel aktörleri incelenir.

PSI 102 Uluslararası İlişkiler II

Bu ders ulusal çıkarlar ve dış politika vasıtaları üzerine yoğunlaşır. Diplomasi, iktisadi faktörler, kitle iletişimi, uluslararası hukuk ve uluslararası organizasyonların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri üzerinde durur.

SOC 102 Sosyolojiye Giriş

Bu derste toplum, sınıf, otorite, statü, yabancılaşma gibi temel sosyolojik kavramlar üzerinde durulur. Ayrıca sosyolojik düşüncenin esasları ile birlikte, sosyolojik araştırma ve sosyal kurumlar hakkında bilgi verilir.

LAW 101 Hukuka Giriş

Hukukun temelleri ve kaynakları, hukuk sistemleri, kanun yazımı, kanunların ve hukuki sistemlerin sınıflandırılması ele alınır. Kişiler hukuku, aile ve miras hukuku, borçlar hukuku hakkında giriş düzeyinde bilgiler verilir.

LAW 102 Anayasa Hukuku

Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ele alındıktan sonra, 1982 Anayasası’nın temel hükümleri incelenir. 1982 Anayasası’nın getirdiği rejimin hukuki esasları üzerinde durulur.

PSI 103 Siyaset Bilimine Giriş I

Öğrencilere siyaset ve siyasi faaliyetin doğasına ilişkin gerçekçi bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak devlet, rejim, iktidar, otorite ve meşruiyet gibi temel kavramlar üzerinde durulur. Modern devletin gelişimi, ulus- devlet ve milliyetçilik gibi konular da ele alınır.

PSI 104 Siyaset Bilimine Giriş II

Bu derste öncelikle liberalizm, sosyalizm, muhafazakârlık, çevrecilik ve feminizm gibi ideolojiler ele alınır. Demokratik rejimlerde yasama, yürütme, yargı organları hakkında bilgi verilir. Demokratik bir siyasal rejimde siyasal süreçlerin nasıl cereyan ettiği meselesi üzerinde durularak, partiler ve parti sistemleri, medya ve kamuoyu, asker-sivil ilişkileri ve sivil toplum konuları incelenir.

LAW 201 Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukukun temel kavramları, kaynakları ve uluslararası hukuk ile ulusal hukuk farklılıkları incelenmektedir. Uluslararası hukuk kişileri, uluslararası hukukta devlet ve devlet dışı yapılar, tanınma, yargı yetkisi, egemenlik ve diplomatik dokunulmazlık konularına yer verilmektedir.

LAW 202 Uluslararası Hukuk II

Bu derste deniz hukuku, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü, kuvvet kullanımı, insan hakları hukuku, çevre hukuku ve uluslararası ceza hukuku konularına yer verilir. Güncel gelişmeler uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

PSI 201 Diplomasi Tarihi I

Bu derste, dünya siyasetinde Vestfalya’dan sonraki başlıca siyasi gelişmeler ele alınır. Özellikle Fransız Devrimi ve sonrasında meydana gelen kapsamlı siyasi dönüşümler üzerinde durulur.

PSI 202 Diplomasi Tarihi II

20.yüzyıldaki önemli siyasi olaylar ele alınır. I. ve II. Dünya Savaşı ve etkileri ile Soğuk Savaş dönemi ve sonrası gelişmeleri üzerinde durulur.

PSI 203 Türk Siyaseti I

Osmanlı-Türk siyasi gelişmelerinin tarihi sürecini, devlet-toplum ilişkileri temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan dönemi ele alarak inceler.

PSI 204 Türk Siyaseti I

Cumhuriyet dönemi Türk siyasal sistemindeki gelişmeleri ele alır. Siyasal partiler ve parti sisteminin sosyo-kültürel dinamikleri, temel siyasal güçler, çok parti deneyimi ve demokrasinin problemleri gibi konulara ağırlık verir.

PSI 205 Siyasi Düşünce Tarihi

Bu ders, eski Yunan, orta çağ ve erken modern çağ siyasi düşüncelerinin temel özelliklerini inceler. Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke, Rousseau ve Marx gibi başlıca siyaset düşünürlerini ele alır.

PSI 207 Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri

Toplumsal araştırmada niceliksel ve niteliksel yöntemler, veri toplama teknikleri, veri ölçme ve yorumlama, teoriler, hipotezler ve modeller, örnekleme teknikleri, soru formu hazırlama, araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi gibi konular incelenir.

LAW 301 Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanunu’nun özel şahısların birbirleriyle ilişkileriyle ilgili hükümleri, başlangıç maddeleri, şahısların hukuku ve aile hukukuna ilişkin (nişan, evlilik, boşanma) hükümleri ile kanunun uygulanma alanları incelenir.

PSI 301 Türk Dış Politikası I

Türk dış politikasının tarihsel dinamikleri, iç-dış politika etkileşimi, II. Dünya Savaşı’na kadar Türk dış politikasının seyri üzerinde durur.

PSI 302 Türk Dış Politikası II

II. Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikasını ele alır. İç-dış politika etkileşimleri ele alınır. Türk dış politikasının oluşumu ve uygulanmasında etkili olan aktörler üzerinde durulur.

PSI 303 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası ilişkiler teorisindeki temel paradigmaları konu alır. Uluslararası ilişkiler hakkındaki klasik teoriler ve çağdaş yaklaşımlar, karar verme ve entegrasyon kuramları gibi konular da tartışılır.

PSI 308 Uluslararası Örgütler

Uluslararası örgütler kavramı ve yapısının detaylı bir analizi, uluslararası örgütlerin farklı biçimleri ve temel özellikleri ile modern dünya siyasetinde uluslararası örgütlerin rolü üzerinde durulur.

PSI 310 Siyasal Teori

Farklı bağlamlarda siyasi ideolojilerin tarihi gelişimi ile liberalizm, demokratik teori, sosyalizm, muhafazakârlık faşizm, feminizm, çevrecilik gibi çağdaş siyasi ideolojiler üzerinde durulur.

PSI 401 Avrupa Bütünleşmesi

Bu derste, tarihi süreç temel alınarak Avrupa entegrasyonunun analizi yapılır. Avrupa Birliği’nin yapısal ve kurumsal karakteri, birliğin yayılma politikası ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ele alınır.

PSI 403 Amerika’da Siyaset ve Dış Politika

Siyasi kurumların ve federal hükümet süreçlerinin dinamikleri, çıkar gruplarının rolleri, siyasi partiler ve kamuoyunun görüşleri ile yirminci yüzyılda ABD dış politikası ele alınır.

PSI 405 Uluslararası Politik Ekonomi

Uluslararası politik ekonomi çalışmalarına damgasını vuran üç temel perspektif (realizm, liberalizm, Marksizm) üzerinde durulduktan sonra, kuzey-güney ilişkileri, uluslararası ticaret, uluslararası parasal, mali sistemler ve örgütler, mali krizler, çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi uluslararası politik ekonominin temel tartışma konuları ele alınır.

PSI 408 Orta Doğu’da Siyaset

Bölgedeki Arap ülkeleri, İran ve İsrail temel alınarak tarihi ve güncel gelişmeler incelenmektedir. Başlıca uyuşmazlık konuları ve bu konuların olası çözümlerine ilişkin tartışmalara yer verilmektedir. Bölgedeki devletlerin karakteristik özellikleri ve üç büyük dinin etkileri üzerinde durulmaktadır.

PSI 412 Siyaset Sosyolojisi

Modern devlet ve toplumun tarihi evrimi, devlet, toplum ve siyaset arasındaki ilişkiler, vatandaşlık, siyasi katılım, siyasi toplumsallaşma ve siyasi kültür kavramları incelenir.

PSI 436 Karşılaştırmalı Siyaset

Bu derste siyasal alanın çok farklı biçimlerde düzenlenebileceğine dair farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, çeşitli ülkelerin neden farklı hükümet sistemleri, siyasal kültür, siyasal katılım modeli, siyasal kurumlar geliştirdiklerini anlamaya çalışarak bu farklılıklar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

 

Seçmeli Dersler:

 

PSI 305 Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi

Bu ders, dış politika yapımı, teorisi ve uygulaması hakkında bilgi verir. Farklı ülkelerde dış politika yapım süreçlerini karşılaştırmayı hedefler.

PSI 311 Karşılaştırmalı Devlet ve Demokrasi

Çağdaş devletin doğuşu, gelişimi ve devletin farklı ülkelerde demokrasinin gelişmesine olan etkileri, demokrasiye geçiş, demokratikleşme süreci ve karşılaştırmalı bir bakışla demokrasinin pekişmesi gibi konular üzerinde durulur.

PSI 313 Bürokrasi

Bürokrasi kavramı, bürokratik yapıların tarihi gelişiminin karşılaştırmalı bakış açısından analizi, demokratik rejimlerde siyasi güçler ve bürokrasiler arasındaki etkileşim, bürokrasinin siyasileştirilmesi ve siyasetin bürokratikleşmesi gibi konular üzerinde durulur.

PSI 314 Rusya’da Siyaset ve Dış Politika

Bu derste, Rusya’nın siyasi yapısı, siyasi kültürü ve dış politikası incelenir. Öğrenciler, Sovyetler Birliği’nin siyasi yapısı ile dış politikasının prensipleri hakkında bilgilendirilir.  SSCB’nin son Genel Sekreter’i Gorbaçov’un Yeni Düşünce, Glasnost ve Perestroyka politikaları tartışılır. Yeltsin ve Putin’in dış politikalarının ana hatları irdelenir.

PSI 317 Küreselleşme ve Post-Modern Durum

Modernite ve modernizm kavramları üzerinde durulduktan sonra modernite ve postmodernite karşılaştırmaları ve tartışmaları incelenmektedir. Küreselleşme, sanayi sonrası toplum, bilgi toplumu, post-Fordist toplum tartışmalarına yer verilmektedir. Post-modern toplum ve gündelik yaşam pratikleri örneklerle ele alınmaktadır.

PSI 318 Jeopolitik

Bu ders, uluslararası siyaset çalışmalarının bir dalı olan jeopolitik hakkında derinlemesine bilgi vermeyi amaçlar. Jeopolitiğin ne olduğunu, devletleri, devlet kapasitelerini nasıl ve hangi biçimlerde şekillendirdiğini karşılaştırmalı perspektif kullanarak analiz eder.

PSI 319 Balkanlar’da Siyaset

Tarihi perspektif içerisinde Balkanlar’ın yeri ve önemi, Soğuk Savaş sonrası döneme özel atıflarla Balkan siyasetinin toplumsal ve kültürel dinamikleri üzerine yoğunlaşır.

PSI 321 Toplumsal Cinsiyet ve Toplum

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı, cinsiyet kavramının teorik analizi, ataerkillik ve ataerkilliğin farklı kültürlerde ortaya çıkışı, ataerkilliğin aldığı değişik formlar ve sınıf kavramıyla ilişkisi, toplumsal cinsiyetin sosyal kuruluşu, toplumsal cinsiyetin değişik kurumlarda ve gündelik hayat içinde yeniden üretimi, feminizmin temelleri, yerel ve küresel kadın hareketleri konuları üzerinde durulur.

PSI 322 Çevre Politikaları

Küresel çevreyi etkileyen günümüze ilişkin konular, kirlilik, çoraklaşma, azalan kaynaklar, enerji muhafazası, alternatif enerji kaynakları, geri dönüşüm ve çevre korumasının siyasi boyutları incelenir.

PSI 324 Kültür ve Siyaset

Kültür kavramına farklı yaklaşımlarla, siyasetin kültürel açıklamaları ve kültür ile ilişkisi, siyasi alanı belirlemede kültürün rolü ele alınır.

PSI 329 Sinema ve Siyaset

Bu ders, 20. yüzyılın önemli olaylarının sinemada nasıl yansıtıldığı üzerinde durur. Filmler incelenirken, yaşanan tarihin nasıl yeniden üretildiğini –nelerin dışarıda bırakılıp nelere ağırlık verildiğini- ortaya koymayı amaçlayan bir perspektif kullanılır. Filmlerde yansıtılan ile gerçeklik karşılaştırılır ve sonuçlar eleştirel bir gözle değerlendirilir.

PSI 330 Uluslararası Güvenlik

Bu derste, güvenlik kavramının tanımı, uluslararası güvenlik kavramının evrimi, uluslararası güvenlik kavramına teorik yaklaşımlar, uluslararası güvenliği sağlamaya matuf kurumlar, uluslararası güvenlik problemlerine yönelik çözümler üzerinde durulur

PSI 400 Yaz Stajı

Öğrencilere pratik kazandırmayı amaçlayan kredisiz bir derstir.

PSI 406 Dünya Siyasetinde Sorunlar

Dünya politikasında güncel konular ve çatışmalar ele alınmaktadır. Etnik, dini, ırkçı çatışmalar ve terörizm gibi konular örnek olaylar üzerinden incelenmektedir. Seçilen örnek olaylar için teorik yaklaşımlar kullanılarak çatışmaların olası çözümleri üzerinde tartışılmaktadır.

PSI 410 Avrasya’da Siyaset

Bu ders, Kafkasya ve Orta Asya’daki tarihi ve güncel siyasi gelişmeleri anlamaya çalışır. Bunların Türk dış politikası üzerindeki etkilerini ele alır.

PSI 414 Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset

Bu derste, gelişmekte olan ülkelerin kültürel, siyasi ve ekonomik yapılarındaki ortak noktalar ele alınmaktadır. Modernleşme ve bağımlılık teorilerinin gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi ve ekonomik süreçlere ilişkin açıklamalarına yer verilmektedir. Örnek ülkeler seçilerek teorik yaklaşımlara uygulanmaktadır.

PSI 418 Türkiye-AB İlişkileri

1960’lardan bugüne Türkiye’nin AB ile ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin AB’ye yönelik politikası, müzakere sürecinin iktisadi ve siyasi boyutları incelenir. AB, sivil toplum ve demokratikleşme, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği gibi konular tartışılır.

PSI 421 Türk Siyasetinde Sorunlar

Bu ders, sekülerizm, medya, ordu, demokrasinin pekişmesi gibi Türk siyasal sistemi ve Türkiye siyasetine dair seçilmiş konular üzerinde durmayı amaçlamaktadır.

PSI 422 Türk Dış Politikasında Sorunlar

Türk dış politikasında öne çıkan soru ve sorunlar tarihsel bir perspektif ile incelenmektedir. Mevcut politikalar değerlendirilirken meselelerin yerli ve yabancı medya tarafından nasıl ve ne şekillerde ele alındığı üzerinde de durulur.

PSI 424 Türk İdari Tarihi

Bu ders, Türk idari sisteminin tarihsel gelişimi, bunun siyasal sistem ile ilişkileri, idari sistemin başlıca özellikleri, kurumları ve Türk idari sisteminin işleyiş biçimini inceler.

PSI 427 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

Bu ders, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri incelemeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun değişen dünyayı ve kendilerinin bu dünya içindeki konumunu nasıl algıladıkları, değişen koşullara nasıl uyum sağlamaya çalıştıkları, reform hareketinin temel doğrultusunun ne olduğu gibi sorular üzerinde durulur.

PSI 428 Siyasi Düşünceler Tarihinde Seçme Konular

Bu ders, Siyasal Düşünceler Tarihine ilişkin birikimin eleştirel bir biçimde yeniden değerlendirilmesini amaçlar. Düşünür temelli bir okumadan ziyade, siyasi düşünceler “insanlığın ortak tecrübesi” olarak ele alınır. Bunun için İslami siyasal düşünce ve Manikyanizm gibi konular incelenir.

PSI 434 Bilim ve Teknoloji Politikaları

Bu derste öğrencilerin bilim ve teknoloji politikaları hakkında bilgilendirmesi amaçlanmıştır. Uygulanan teknoloji politikalarının etkinliğini değerlendirmek için yol haritası, geleceğe yönelik tahminler ve teknolojinin izlenmesi üzerinde durulur. Ders, farklı ülkelerde uygulanan farklı bilim ve teknoloji politikaları ile bu politikaların kurumsal yapısının analizini amaçlar.

PSI 499 Bağımsız Çalışma

Bu dersi alan öğrenciler danışmanlarının gözetiminde ticari işletmeler, sivil toplum kuruluşları ya da medyayı konu edinen bir araştırma projesi hazırlar. İlgili kuruluşun seçimi öğrenciye aittir. Amaç öğrencinin çalışma hayatı tecrübesi kazanmasını sağlamaktır.

 

 

PSI’nin İİBF’den Alabileceği Dersler Listesi

PSI’nin Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Alabileceği Dersler Listesi

Diğer Bölümlerin PSI’den Alabilecekleri Dersler