×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Zorunlu Dersler

PSI 199 Siyaset Biliminin Temel Kavramları

Siyaset ve sosyal bilimlerin gelişimi; siyaset biliminin bilimselliği meselesi; siyaset kavramı ve farklı siyaset anlayışları; iktidar; otorite; devlet; egemenlik; meşruiyet kavramları; temel siyasal ideolojiler; modernlik kavramı; modern devletin gelişimi ve milliyetçilik; uluslararası siyaset konuları ele alınmaktadır.

RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik

Ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermektedir.

PSI 501 Siyasal Kuram I 

Aydınlanma düşüncesinin genel hatları; siyasal kavramı çerçevesinde 19. yüzyıl ağırlıklı tartışmalar; liberal, sosyalist, muhafazakar ve marxist siyasal teoriler incelenmektedir.

PSI 502 Siyasal Kuram II

20. yüzyıl modern siyaset düşüncesi; siyasal kavramının Schmitt-Agamben, Benjamin-Frankfurt Okulu, Badiou-Zizek çizgileri üzerinden geçirdiği evrime dair temel tartışmalar; çağdaş liberal siyaset kuramında temel temalara yer verilmektedir.

PSI 515 Karşılaştırmalı Politika

Karşılaştırmalı politika kavramı; karşılaştırmalı politikada yöntem tartışmaları; seçilecek ülkelerin tarihsel evrimi içinde siyaset yapma biçimleri ve siyasal yapılarının nasıl biçimlendiği incelenmektedr.

PSI 590 Seminer ve PSI 592 Proje

Bu ders öğrencilerin kendi seçecekleri bir konuda ve ilgili öğretim üyesinin danışmanlığında hazırlayacakları araştırmaya dayalı bir çalışmadır.

Seçmeli Dersler

PSI 504 Türk Dış Politikası

İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Türk dış politikasının analizi; Türkiye’nin iç-dış politika etkileşimleri; Türkiye’nin karşılaştığı bölgesel sorunlar; krizler ve Türk hükümetlerinin izlediği politikalar; Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikası kouları ele alınaktadır.

PSI 505 Uluslararası İlişkiler Kuramları

Antik çağdan günümüze uluslararası ilişkilerde teorik yaklaşımın gelişimi; uluslararası ilişkiler alanının gelişimi ve bu gelişime yönelik farklı yaklaşımlar irdelenmektedir.

PSI 507 Uluslararası Hukuk Okumaları

Uluslararası hukukun temel kavramları; uluslararası hukukun farklı kolları ve uluslararası politikadaki güncel olayların uluslararası hukuktaki tartışmaları ele alınmaktadır.

PSI 508 Orta Doğu’da Siyaset

Arap dünyası, İsrail ve İran başta olmak üzere, bölge ülkelerinin tarihsel ve güncel siyasi gelişmeleri; temel uzlaşmazlıklar, radikal hareketler, barış süreçleri, dinlerin rolü; tarihsel yapıların günümüz politikalarına etkisi; bölgenin uluslararası politikadaki yeri ele alınmaktadır.

PSI 509 Uluslararası Güvenlk ve Strateji

Güvenlik ve strateji kavramlarının tanımları, birbirleriyle olan ilişkileri, tarihsel arka planı ve farklı yaklaşımlar; barışçıl ve çatışmacı uluslararası güvenlik stratejileri; devletlerin ve uluslararası kuruluşların uyguladıkları güvenlik stratejileri; yakın/uzak coğrafya politikaları; diplomasi ve kamu diplomasisi; lobicilik; kitlesel/ esnek karşılık stratejileri; NATO ve AGİT konuları ele alınmaktadır.

PSI 511 Avrupa Birliği: Bütünleşme ve Genişleme

Avrupa bütünleşme düşüncesinin tarihi kökleri; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmeler ve Almanya sorunu; kurucu antlaşmalar ve Avrupa Topluluğu’nun ortaya çıkışı; bütünleşme teorileri; antlaşmalar çerçevesinde Avrupa Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne kadar uzanan önemli tarihi olaylar ve gelişmeler; genişleme sürecinin genel ilkeleri, şartları ve araçları; Avrupa Birliği’nin geleceği incelenmektedir.

PSI 516 Osmanlı Türk Modernleşmesi

Modernleşme kavramı; Osmanlı-Türk modernleşmesinin değişik evreleri ve tarihsel ve kurumsal boyutuna ilişkin temel tartışmalar değerlendirilmektedir.

PSI 517 Etik ve Şiddet

Algısal ve ölçülebilir bir fenomen olarak şiddet, şiddete ilişkin kavramsal tartışmalar, şiddet türleri, şiddete ilişkin teoriler, şiddet-etik bağlantısı, siyasette ve gündelik hayatta şiddetin yeri konularına yer verilmektedir.

PSI 518 Çağdaş Türk Siyaseti

Cumhuriyet rejiminin yerleşmesi ve temel ilkeleri; 1945 ve demokrasiye yeniden dönüş; DP-AP-ANAP çizgisi ya da sağ muhafazakar gelenek; CHP ve sol; siyasi aktör olarak ordu ve askeri darbeler; Türk ve Kürt Milliyetçiliği; demokratik siyasetin geleceği ele alınmaktadır.

PSI 519 Milliyetçilik ve Etnisite

Millyetçilik ve Etnisite kavramlarına dair teo malar; milliyetçiliğin tarihsel kökenleri; milliyetçilik ve faşizm; milliyetçilik ve ulus-devlete ilişkin kavramsal çerçevelerin analizi incelenmektedir.

PSI 520 Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri

Türk siyasal hayatını şekillendiren düşünsel temellerin değerlendirilmesi; liberalizm, korporatizm, Kemalizm, milliyetçilik, muhafazakarlık gibi ideolojik yönelimlerin altındaki düşünsel tartışmaların sunumu yapılmaktadır.

PSI 521 Toplumsal Cinsiyet

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının farkı; toplumsal cinsiyetin kuramsal analizi; ataerkillik ve modern toplumlarda aldığı biçimler; toplumsal cinsiyetin aileye, eğitime, çalışma yaşamına, politikaya, karar verme mekanizmalarına, popüler kültür ve medyaya yansımaları; dünyamızda toplumsal cinsiyet temelli işbölümü ve sonuçları; yoksulluğun feminizasyonu; kadına yönelik şiddet; temel feminist görüşler; Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın alanındaki araştırmalardan örnekler ele alınmaktadır.

PSI 522 Türkiye’de Seçimler ve Seçim Davranışı

Seçim kavramı; Osmanlı’dan Cumhuriyete seçimler; seçim sistemleri; Türk siyasal hayatında kilit seçimler; seçmen davranışını etkileyen dini, etnik, kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler; Türkiye seçmeninin özellikleri irdelenmektedir.

PSI 523 Soğuk Savaş

1947-1992 arası dönemde iki süper güç ve onlara bağımlı hareket eden devletlerin ilişkileri;  süper güç-bağlı devlet; bloklar arası ve bloklar içi ilişkilerin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan irdelenmesi.

PSI 524 Avrupa Tarihinde Türk İmgesi

Avrupa tarihinde genel olarak doğu, özel olarak Türk imgesi; Türk imgesinin ortaya çıkış dinamikleri; Avrupa tarihi ve kültüründe bu imgenin oynadığı rol ve günümüz Türkiye-Avrupa ilişkilerindeki yansımaları ele alınmaktadır.

PSI 526 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye’nin 1963 yılından beri devam eden Avrupa Birliği macerasındaki dönüm noktalarının, önemli kişilerin ve baskın söylemlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Tarihsel bir bakış açısı benimseyerek hangi unsurların günümüze kadar gelerek süreklilik gösterdiği hangi unsurların kesintiye uğradığı konusuna özel önem verilecektir.

PSI 528 Balkanlar ve Kafkasya’da Siyaset 

Balkanlar ve Kafkasya’nın tarihi arka planları, her iki bölgedeki paralel dağılma süreçleri, çatışma çözümü teorileri kapsamında analiz edilmektedir. Eski Yugoslavya’da savaşlar (Bosna – Hersek ve Kosova), Makedon – Arnavut çatışması, Bulgaristan’da asimilasyon uygulamaları, Azerbaycan – Ermenistan savaşı (Karabağ sorunu), Rusya – Çeçenistan çatışması, Gürcistan’da etnik çatışmalar (Gürcü – Oset Savaşı, Gürcü – Abhaz Savaşı, 08.08.2008 Savaşı), İnguş – Oset çatışması üzerinde durulur. Rusya ağırlıklı olmak üzere küresel ve bölgesel güçlerin Balkan ve Kafkas politikaları araştırılır.

PSI 530 Yunanistan’da İç ve Dış Siyaset                                           

Yunan tarihinin ardından, İç Savaş, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem ağırlıklı olmak üzere Yunan iç ve dış siyasetinin analiz edilmesi amaçlanır. Yunanistan’ın çeşitli küresel, bölgesel ve uluslarüstü aktörler ile ilişkileri, Yunanistan’ın bölgesel çatışmalara ilişkin politikaları ile Yunanistan-Türkiye ilişkileri de dersin konuları arasındadır.